หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Network and Information Security Management

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ 2.1 ภาคปกติ

หมวดวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

 

แผน ก แบบ 2.1 ภาคพิเศษ

หมวดวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 100,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070327101  การบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขั้นสูง

■ 070327102  หัวข้อและวิธีการวิจัยประยุกต์ในการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ 070327203  การหาค่าสมรรถนะเหมาะที่สุดสำหรับเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

■ 070327205  ข่าวกรองภัยคุกคามไซเบอร์

■ 070327207  นิติวิทยาศาสตร์ทางเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Facebook

Line