ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวสารและกิจกรรม
27
ก.ย.
2566
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบปลายภาค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย)
25 ก.ย. 2566 10:31:06 น.
โครงการทุนสนับสนุนโครงงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะ ประจำปี 2566
19 ก.ย. 2566 16:26:47 น.
โครงการบรรยาย เรื่อง แนะนำการสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
18 ก.ย. 2566 08:53:24 น.
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา DDNS ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2566
7 ก.ย. 2566 15:28:48 น.
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ Japan-East Asia Network for Students and Youth
5 ก.ย. 2566 14:48:14 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
4 ก.ย. 2566 10:21:21 น.
22
มิ.ย.
2566
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30 ส.ค. 2565 16:19:59 น.
มจพ. รั้งอันดับ 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย โดย THE- Times Higher Education
23 มิ.ย. 2565 11:26:36 น.
ขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อรับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน
24 มี.ค. 2565 16:37:24 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชา S-MITT ภาคเรียนที่ 1-2564
28 ม.ค. 2565 08:18:06 น.
คู่มือการใช้งานระบบ High Performance Computing
21 ม.ค. 2565 09:51:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
5 ม.ค. 2565 13:31:41 น.
15
ก.ย.
2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566
25 ก.ค. 2566 20:48:52 น.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)
14 ก.ค. 2566 10:39:57 น.
โครงการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนะนำการสมัครทุนวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมเห่งชาติ (NRIIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6 ก.ค. 2566 16:27:56 น.
ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Gant ครั้งที่ 3 จำนวน 12 ทุน
6 มิ.ย. 2566 11:07:00 น.
ประกาศรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ประจำปีการศึกษา 2566
6 มิ.ย. 2566 09:06:42 น.
เชิญชวนนักวิจัย มจพ. ที่สนใจยื่นของบประมาณทุน ววน. ปี 2568
2 มิ.ย. 2566 09:45:06 น.
11
ก.ค.
2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับรางวัล Bernd Rode Award 2024
งานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 10
16 มิ.ย. 2566 14:18:01 น.
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566
16 มี.ค. 2566 13:43:45 น.
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
28 ธ.ค. 2565 11:42:46 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
28 ธ.ค. 2565 11:25:32 น.
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023
28 ธ.ค. 2565 11:02:32 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022
21 พ.ย. 2565 17:09:03 น.
18
เม.ย.
2565
แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
29
มิ.ย.
2566
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกน 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 5A09และ5A10 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2566 16:23:18 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2566 09:51:18 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ภาคIT จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2566 09:49:44 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2566 09:48:08 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มดูดน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2566 09:45:52 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายสัญญาณเสียง RCA to RCA 5 เมตร จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2566 17:35:57 น.
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอบปลายภาค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย)
โครงการทุนสนับสนุนโครงงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะ ประจำปี 2566
โครงการบรรยาย เรื่อง แนะนำการสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา DDNS ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2566
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ Japan-East Asia Network for Students and Youth
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มจพ. รั้งอันดับ 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย โดย THE- Times Higher Education
ขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อรับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชา S-MITT ภาคเรียนที่ 1-2564
คู่มือการใช้งานระบบ High Performance Computing
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)
โครงการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนะนำการสมัครทุนวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมเห่งชาติ (NRIIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Gant ครั้งที่ 3 จำนวน 12 ทุน
ประกาศรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ ประจำปีการศึกษา 2566
เชิญชวนนักวิจัย มจพ. ที่สนใจยื่นของบประมาณทุน ววน. ปี 2568
แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
การกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา สาขาวิชา (มคอ.1)
คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN QA V.3
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกน 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 5A09และ5A10 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ภาคIT จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มดูดน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายสัญญาณเสียง RCA to RCA 5 เมตร จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หลักสูตรและภาควิชา
ปริญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
จำนวน 129 หน่วยกิต
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ปริญญาโท

หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 2 ปี
จำนวน 36 หน่วยกิต
มี 4 สาขาวิชา

ปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 3 ปี
จำนวน 48 หน่วยกิต
มี 4 สาขาวิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัล
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2023.