หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล