หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในแต่ละภาคการศึกษา ?

ภาคเรียนที่ 1 : กรกฎาคม - พฤศจิกายน

หลักสูตรปริญญาเอก

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

■ ภาคพิเศษ: เสาร์ - อาทิตย์

2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

■ ภาคปกติ: จันทร์ - ศุกร์

3. สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

■ ภาคปกติ: จันทร์ - ศุกร์

4. สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

■ ภาคพิเศษ (ค่ำ): จันทร์ - ศุกร์

หลักสูตรปริญญาโท

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

■ ภาคปกติ: จันทร์ - ศุกร์

■ ภาคพิเศษ (ค่ำ): จันทร์ - ศุกร์

■ ภาคพิเศษ: เสาร์ - อาทิตย์

2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

■ ภาคปกติ: จันทร์ - ศุกร์

■ ภาคพิเศษ (ค่ำ): จันทร์ - ศุกร์

■ ภาคพิเศษ: เสาร์ - อาทิตย์

3. สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

■ ภาคปกติ: จันทร์ - ศุกร์

■ ภาคพิเศษ (ค่ำ): จันทร์ - ศุกร์

■ ภาคพิเศษ: เสาร์ - อาทิตย์

4. สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

■ ภาคพิเศษ (ค่ำ): จันทร์ - ศุกร์

ภาคเรียนที่ 2 : มกราคม - พฤษภาคม

หลักสูตรปริญญาเอก

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

■ ภาคปกติ: จันทร์ - ศุกร์

เข้าระบบรับสมัครไม่เจอหลักสูตรทำอย่างไร ?

■ หากต้องการสมัครเรียนในระดับปริญาโท ให้เลือกวุฒิที่ใช้สมัครเป็น ปริญญาตรี

■ หากต้องการสมัครเรียนในระดับปริญาเอก ให้เลือกวุฒิที่ใช้สมัครเป็น ปริญญาโท

ในการสมัครต้องใช้ผลสอบภาษาอังกฤษหรือไม่ ?

หลักสูตรภาษาไทย

■ ไม่จำเป็นต้องมีผลภาษาอังกฤษก่อนสมัครสอบ ต้องยื่นก่อนสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถลงเรียนกับทางคณะ หรือสอบตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรนานาชาติ

■ ไม่จำเป็นต้องมีผลภาษาอังกฤษก่อนสมัครสอบ ต้องยื่นก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผ่านการเรียน การสอบ ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่น นอกเหนือจากค่าเทอมไหม ?

■ ในปี 1 จะมีค่าบัตรนักศึกษาที่ต้องชำระเป็นเงินสด 200 บาท หากเกณฑ์ภาษาอังกฤษไม่ผ่าน และมีความประสงค์จะลงเรียนกับทางมหาวิทยาลัย จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เรียนอยู่ปี 4 กำลังจบปริญญาตรี สมัครได้ไหม ?

■ สามารถสมัครได้ โดยผู้สมัครต้องขอทรานสคริปจำนวน 7 ภาคเรียน และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบสัมภาษณ์ไว้เบื้องต้น กรณีที่ผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและต้องรายงานตัวจะต้องทำเรื่องรักษาสิทธิ์ก่อนได้เอกสารทางการศึกษาในฉบับสมบูรณ์

ไม่ได้จบสาย IT มา สามารถสมัครได้ไหม ?

■ สามารถสมัครได้ หากไม่มีพื้นฐานในด้านใด ทางคณะจะเปิดให้ลงเรียนปรับพื้นฐานหรือจัดกิจกรรมอบรมบรรยายเพื่อปูพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้

จบง่ายไหม ?

■ จะจบง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับความขยันและความอดทนของตัวนักศึกษาเอง ที่พร้อมจะเรียนรู้และดำเนินการงานวิจัยให้เสร็จ