หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Data Science for Innovation

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ 2.1 ภาคปกติ

หมวดวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา

 

แผน ก แบบ 2.1 ภาคพิเศษ

หมวดวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 100,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070137200  ขั้นตอนวิธีขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

■ 070137201  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ 070137300  การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

■ 070137301  การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขั้นสูง

■ 070137302  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรขั้นสูง

■ 070137305  การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและบริหารจัดการนวัตกรรม

■ 070137306  นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลจากการสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook