หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Digital Network and Information Security Management

โครงสร้างหลักสูตร

แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข (วิทยานิพนธ์) ภาคปกติ

หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกเฉพาะแขนง 9 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 3 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ โดยประมาณ 20,000 บาท/ภาคการศึกษา (คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน)

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

 

แผน 2 แบบวิชาชีพ (การค้นคว้าอิสระ) ภาคพิเศษ

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

■ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกเฉพาะแขนง 12 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ ภาคค่ำ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

■ ภาคเสาร์-อาทิตย์: เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 45,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070315107  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

■ 070315108  เทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัล

■ 070315109  ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายดิจิทัลและสารสนเทศ

■ 070315110  สัมมนาด้านการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาได้เองตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 เทอม 2 โดยเลือกรายวิชาจากหลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Facebook

Line