หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Network and Information Security Management

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) ภาคปกติ

หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกเฉพาะแขนง 9 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 3 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 19,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

 

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) ภาคพิเศษ

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

■ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกเฉพาะแขนง 12 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ ภาคค่ำ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

■ ภาคเสาร์-อาทิตย์: เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 45,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070315104  เทคโนโลยีเครือข่าย

■ 070315105  หลักความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและสารสนเทศ

■ 070315106  สัมมนาด้านการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

■ 070315107  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ 070315214  การพิสูจน์หลักฐานทางไซเบอร์ด้วยทฤษฎีการวิเคราะห์เครืข่ายทางสังคม

■ 070315215  การเจาะระบบเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

■ 070315217  การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

■ 070315220  การจำลองยุทธศาสตร์ทางไซเบอร์

■ 070315305  การจำลองเครือข่าย

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Facebook

Line