หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Data Science for Innovation

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) ภาคปกติ

หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกเฉพาะแขนง 9 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 3 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 19,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

 

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) ภาคพิเศษ

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

■ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกเฉพาะแขนง 15 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 3 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ ภาคค่ำ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

■ ภาคเสาร์-อาทิตย์: เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 45,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070115300  ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

■ 070115301  สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

■ 070115302  การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล

■ 070115303  การเรียนรู้ของเครื่อง

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ 070115400  ขั้นตอนวิธีสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

■ 070115401  เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

■ 070115405  เทคโนโลยีบล็อกเชน

■ 070115500  วิศวกรรมซอฟต์แวร์

■ 070115501  การเขียนโปรแกรมสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook