ผู้บริหาร

ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์

หัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัล
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

นางสาวทณิชนันทน์ บุญสว่าง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทณิชนันทน์ บุญสว่าง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวทณิชนันทน์ บุญสว่าง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ