e-Vision
e-Vision

ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนานาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

พัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ (Mission)

ผลิตบัณฑิต คิดวิจัย ใส่ใจบริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ (Identity)

คิดได้ ประยุกต์เป็น ก้าวทันเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ

เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การพัฒนาวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคม

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

นโยบายการบริหารและการจัดการ (Policy)

บริหารจัดการเชิงรุกโดยอาศัยหลักธรรมภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน และรายงานสถานะการเงินอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรให้ตระหนักถึงความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งการปฎิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และมีการทำงานที่โปร่งใส

สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร การประเมินผลการทำงาน การแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจในการทำงานทุกภาคส่วน

สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ การฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการต่าง ๆ

สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับปริญญาเอกทั้งหมด โดยแสวงหาแหล่งทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

สนับสนุนการให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำมาสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จัดสภาพภูมิทัศน์ของคณะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจในคณาจารย์และบุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเป็นระบบ e-faculty ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่รวดเร็วและถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นโยบายการบริการและวิจัย (Policy)

พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สรรหาแหล่งเงินทุนจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งการบริหารและการจัดการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

สนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยมีกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

ร่วมในเครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ เช่น การเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ร่วมดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ NCIT และร่วมดำเนินการจัดทำวารสาร JIST

เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับชาติ (NCCIT) และนานาชาติ (IC2IT) และจัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านเว็บของคณะอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการบริการทางวิชาการแก่สังคม (Policy)

บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย โดยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดถึงการให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ จากบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา

สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่นักศึกษา และบุคคลากรทั้งภายในและภายนอก

สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เป็นแหล่งเพาะฟัก (Incubator) นักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิด เพื่อสร้างสรรค์งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในและเผยแพร่สู่สาธารณะ

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Policy)

ส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ ๆ ทางศาสนา ประเพณีสงกรานต์ งานไหว้ครู งานทอดกฐิน และงานทอดผ้าป่าของมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้นักศึกษาชาวต่างชาติของคณะได้รับโอกาสไปทัศนศึกษาและไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมของไทย

สนันสนุนให้มีการนำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

นโยบายด้านประกันคุณภาพ (Policy)

สนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถ้วนให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาทั้ง สกอ. สมศ. และ กพร. พร้อมในการรับการประเมินคุณภาพจากสถาบัน/สมศ.

สนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยระบบประกันคุณภาพต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดำเนินการเป็นประจำ โดยเริ่มจากการวางแผน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กำหนดนโยบาย การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน ประเมินคุณภาพ และรายงานการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของคณะระยะสั้น (Short-term Strategic Plan)

จัดหาทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

สร้างเครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์

จัดประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยผ่านเว็บของคณะ

จัดตั้งกองทุนและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยมีกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

จัดตั้งหน่วยงานการวิจัย พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนในการทำงานวิจัยแก่นักวิจัย

จัดโครงการฝึกอบรม ดูงาน และการศึกษาในระยะสั้น รวมถึงสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมงานวิชาการต่าง ๆ

จัดงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำเสนอผลงานตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ

จัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ

จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้านสารสนเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำจากบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา

จัดตั้งศูนย์รวมซอฟท์แวร์ (Software House) ซึ่งเป็นที่เก็บและบริการซอฟท์แวร์ในงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ หรือนำมาพัฒนาต่อสำหรับงานที่ใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างซอฟท์แวร์ใหม่ทั้งหมด

มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและเอกสารมาจัดการให้เป็นระบบการจัดการความรู้ สร้าง บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้

เตรียมรับการประเมินคุณภาพจากสถาบัน/สมศ. โดยเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่และเอกสารสำหรับคณะกรรมการ

แผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของคณะระยะยาว (Long-term Strategic Plan)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของโลก

พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เป็นแหล่งเพาะฟัก (Incubator) นักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิด เพื่อสร้างสรรค์งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ดำเนินการ ส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต (Future Plan)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีปณิธานและจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ในการที่จะเป็นองค์กรหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ก้าวไกลไปข้างหน้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development University) ของ มจพ. ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านวิชาการ บุคลากร ในระดับปริญญาเอกของคณะที่กำลังศึกษาต่ออยู่ในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ด้วยการวิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ภายใต้วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ