ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
e-Vision
หน้าหลัก / เกี่ยวกับคณะ / e-Vision

ปรัชญา (Philosophy)
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ (Vision)
Be the Organization to Facilitate sustainable learning through Digital Age.
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบยั่งยืนผ่านยุคดิจิทัล
ปณิธาน (Pledge)
พัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ 1 ผลิตกำลังคนแก่อุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยหลักสูตรแบบ OBE ที่สอดคล้องกับ New S-Curve ทั้ง Degree และ Non degree พร้อมทั้งสร้างโปรแกรม สำหรับ Academic Mobility (เรียนรู้แบบออแกนนิค-การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
พันธกิจ 2 สร้างนวัตกรรม งานวิจัย ด้าน Digital Technology กับเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาสังคม(เครือข่าย ITD ผู้เรียน)
พันธกิจ 3 ต่อยอดความรู้ประชาชนด้วยการ Upskill-Reskill ด้าน Digital Technology และมุ่งการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
พันธกิจ 4 บริหารจัดการสู่องค์กรชั้นเยี่ยมแบบ Organic
อัตลักษณ์ (Identity)
คิดได้ ประยุกต์เป็น ก้าวทันเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ
เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม การพัฒนาวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคม
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ค่านิยมองค์กร (Core Purpose)
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมดิจิทัลแห่งความหลากหลาย
"To Empower Lifelong Learning in the Digital and Diverse Society"

บริหารจัดการเชิงรุกโดยอาศัยหลักธรรมภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน และรายงานสถานะการเงินอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรให้ตระหนักถึงความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งการปฎิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณ จริยธรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และมีการทำงานที่โปร่งใส
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร การประเมินผลการทำงาน การแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจในการทำงานทุกภาคส่วน
สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ ต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ การฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการต่าง ๆ
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้ได้รับปริญญาเอกทั้งหมด โดยแสวงหาแหล่งทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สนับสนุนการให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำมาสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
จัดสภาพภูมิทัศน์ของคณะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจในคณาจารย์และบุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเป็นระบบ e-faculty ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่รวดเร็วและถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
สรรหาแหล่งเงินทุนจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งการบริหารและการจัดการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน ส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยมีกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
ร่วมในเครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ เช่น การเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ร่วมดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ NCIT และร่วมดำเนินการจัดทำวารสาร JIST
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับชาติ (NCCIT) และนานาชาติ (IC2IT) และจัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านเว็บของคณะอย่างต่อเนื่อง

บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย โดยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดถึงการให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ จากบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา
สนับสนุนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่นักศึกษา และบุคคลากรทั้งภายในและภายนอก
สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เป็นแหล่งเพาะฟัก (Incubator) นักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิด เพื่อสร้างสรรค์งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในและเผยแพร่สู่สาธารณะ

ส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ ๆ ทางศาสนา ประเพณีสงกรานต์ งานไหว้ครู งานทอดกฐิน และงานทอดผ้าป่าของมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้นักศึกษาชาวต่างชาติของคณะได้รับโอกาสไปทัศนศึกษาและไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมของไทย
สนันสนุนให้มีการนำการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

สนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถ้วนให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาทั้ง สกอ. สมศ. และ กพร. พร้อมในการรับการประเมินคุณภาพจากสถาบัน/สมศ.
สนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยระบบประกันคุณภาพต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดำเนินการเป็นประจำ โดยเริ่มจากการวางแผน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กำหนดนโยบาย การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน ประเมินคุณภาพ และรายงานการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

จัดหาทุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สร้างเครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์
จัดประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยผ่านเว็บของคณะ
จัดตั้งกองทุนและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยมีกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ
จัดตั้งหน่วยงานการวิจัย พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนในการทำงานวิจัยแก่นักวิจัย
จัดโครงการฝึกอบรม ดูงาน และการศึกษาในระยะสั้น รวมถึงสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมงานวิชาการต่าง ๆ
จัดงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอผลงานตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
จัดทำวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้านสารสนเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำจากบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา
จัดตั้งศูนย์รวมซอฟท์แวร์ (Software House) ซึ่งเป็นที่เก็บและบริการซอฟท์แวร์ในงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ หรือนำมาพัฒนาต่อสำหรับงานที่ใกล้เคียงกันได้โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างซอฟท์แวร์ใหม่ทั้งหมด
มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและเอกสารมาจัดการให้เป็นระบบการจัดการความรู้ สร้าง บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้
เตรียมรับการประเมินคุณภาพจากสถาบัน/สมศ. โดยเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่และเอกสารสำหรับคณะกรรมการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของโลก
พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เป็นแหล่งเพาะฟัก (Incubator) นักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิด เพื่อสร้างสรรค์งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ดำเนินการ ส่งเสริม และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีปณิธานและจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ในการที่จะเป็นองค์กรหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ก้าวไกลไปข้างหน้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development University) ของ มจพ. ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านวิชาการ บุคลากร ในระดับปริญญาเอกของคณะที่กำลังศึกษาต่ออยู่ในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ด้วยการวิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ภายใต้วิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.