ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าหลัก / ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง วันที่โพสต์
แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 18 เม.ย. 2565 16:18:22 น.
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 9 ก.พ. 2565 11:18:06 น.
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 9 ก.พ. 2565 11:16:43 น.
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 9 ก.พ. 2565 11:14:28 น.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 9 ก.พ. 2565 11:12:13 น.
การกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา สาขาวิชา (มคอ.1) 9 ก.พ. 2565 11:08:36 น.
คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN QA V.3 9 ก.พ. 2565 10:30:33 น.
ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 8 ก.พ. 2565 15:46:11 น.
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2563 18 ต.ค. 2564 12:31:39 น.
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 18 ต.ค. 2564 12:24:55 น.
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 18 ต.ค. 2564 11:35:57 น.
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(นานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2564 17:40:50 น.
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2564 17:40:17 น.
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2564 17:39:22 น.
แผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคุณะ ปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 2564 17:38:25 น.
รายงานผลประเมินการศึกษาภายใน หลักสูตรINTER ปีการศึกษา 2561 11 มี.ค. 2564 17:37:33 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.