ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
Research Group
หัวข้อกลุ่มงานวิจัย
Research Cluster Researcher
Technology Acceptance and Innovation Adaoption ผศ.ดร.ธนพล เจนสุทธิเวชกุล
ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์
Big Data Analytics and Computational Intelligence รศ.ดร.พยุง มีสัจ
Information Technology Management in organization, industrial and social ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์
ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.