หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรภาษาไทย

ทำไมถึงควรสมัครเรียนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับการก่อตั้งขึ้นมากว่า 24 ปี ปัจจุบันมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า 2,500 คน เรามีบริบทของการให้การศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของเราพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมไอทีได้อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการทำวิจัย เพื่อต่อยอดการทำงานในสายอาจารย์ หรือสายนักวิจัยอีกด้วย นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ของคณะที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบ e-Faculty ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

admispro-content-1

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาไทย

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

admispro-content-2

คณาอาจารย์และความเชี่ยวชาญ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

admispro-content-3

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (โดยประมาณ)

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผน ก (วิทยานิพนธ์) – ประมาณ 19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคปกติ เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์) 9.00 - 16.00 น.

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) – 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคปกติ เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ) 9.00 - 16.00 น.

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) – 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ) 18.00 - 21.00 น.

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงการบริหารระบบสารสนเทศ

แผน ก (วิทยานิพนธ์) – ประมาณ 19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคปกติ เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์) 9.00 - 16.00 น.

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) – 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์) 9.00 - 16.00 น.

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงบริหารธุรกิจดิจิทัล

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) – 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ) 18.00 - 21.00 น.

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

แผน ก (วิทยานิพนธ์) – ประมาณ 19,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคปกติ เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ) 9.00 - 16.00 น.

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) – 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคปกติ เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ) 9.00 - 16.00 น.

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) – 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ) 9.00 - 16.00 น.

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคปกติ (เวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ) 9.00 - 16.00 น. – 45,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ภาคพิเศษ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) 9.00 - 16.00 น. – 100,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภาคพิเศษ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) 9.00 - 16.00 น. – 100,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

admispro-content-4

สถานที่เรียน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

admispro-content-5

ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน

ภาคการศึกษาที่ 1

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงการบริหารระบบสารสนเทศ

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แขนงการบริหารธุรกิจดิจิทัล

ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภาคการศึกษาที่ 2

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

admispro-content-6

สมัครเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้น 12 อาคารนวมินทรชินี

สมัครออนไลน์

admispro-content-7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม