ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ประวัติ
หน้าหลัก / เกี่ยวกับคณะ / ประวัติ
ประกาศจัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2539
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2539 โดยในครั้งแรกได้จัดตั้งการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปราจีนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2544
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 สถาบันได้ตัดสินใจย้ายคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจากปราจีนบุรีมายังกรุงเทพฯ โดยในครั้งแรกได้จัดตั้งชั่วคราวอยู่ที่ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ มีการจัดการศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรไทย) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารนวมินทรราชินี
ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน
ภายหลังจากที่อาคารนวมินทรราชินี ได้รับการก่อสร้างและตกแต่งเสร็จเรียบร้อย ในปี พ.ศ. 2545 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ย้ายมาประจำในชั้นที่ 4 5 6 และในปีต่อมา สถาบันให้พื้นที่อีก 1 ชั้นคือ ชั้นที่ 7 รวมเป็น 4 ชั้น จนถึงปัจจุบันในส่วนของการบริหารและการดำเนินงาน คณะได้มีการจัดรูปแบบการบริหารงานที่สมบูรณ์และเป็นระบบมากขึ้น มีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการการศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการศึกษาจำนวน 6 หลักสูตร
ปี พ.ศ. 2548
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปิดสอน 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) โดยเปิดสอน เพียงแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ)
5.หลักสูตรวิทยาศาสาตรมหาบัณฑิต (วทม.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
6.หลักสูตรวิทยาศาสาตรมหาบัณฑิต (MSc.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นานาชาติ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงหลักสูตรเป็น 4 หลักสูตร
ปี พ.ศ. 2555
ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการปรับปรุงหลักสูตรเป็น 4 หลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในสาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คณะจึงได้ขอจัดตั้งภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเพิ่ม โดยในเบื้องต้นภาควิชาทำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแขนงวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย และต่อมาได้รับการยกระดับปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.