คณาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุชา สมานชาติ

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

Asst.Prof.Dr.Paul Andrew James Mason

อาจารย์ประจำ

Mr.Bhaskar Laha

อาจารย์ประจำ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์

หัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.พยุง มีสัจ

อาจารย์ประจำ

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัล
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี

อาจารย์ประจำ