ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ป.ตรี หลักสูตร I-BIT (Informatics for Digital Economy : International Program) ทีม VREM (Virtual reality event manager)

️ ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ป.ตรี หลักสูตร I-BIT (Informatics for Digital Economy : International Program) ทีม VREM (Virtual reality event manager) ที่คว้ารางวัลเกียรติคุณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้โครงการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชน สำหรับกลุ่มบริการอุตสาหกรรม ณ วันที่ 8 เมษายน 2564

️ รายชื่อสมาชิกทีม VREM มี 3 คน มีดังนี้

1.นายวชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน (โอม)

2.นายโชติชนิต ตั้งไทยขวัญ (เรย์มอนด์)

3.Mr. Abhiyan Dash Shrestha (Abhi)

การแข่งขันรายการนี้ มี นศ. ของเราจำนวน 6 ทีมที่เข้าแข่งขัน ซึ่งในขณะนั้น นศ.เรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ของหลักสูตร I-BIT การแข่งขันกินเวลามากกว่า สามเดือน ปัจจุบัน นศ.เหล่านี้เรียนอยู่ชั้นปี 3 แล้ว

การแข่งขันเริ่มจาก รอบแรกแข่งขันทั่วประเทศ ต่อมาคัดเหลือ 12 ทีม จนมาเหลือ 10 ทีม นศ.เราทุกกลุ่มทั้ง 6 ทีมก็เข้ารอบมาทั้งหมด จนมาถึงรอบสุดท้าย คือ 5 ทีม นศ.เราก็ติด 1 ใน 5 ทีม ซึ่งถือเป็น นศ.เพียงทีมเดียว ส่วนทีมที่เหลือคือประชาชนที่มาจากองค์กรมืออาชีพ และนี่นับเป็นรางวัลแรกของ นศ.หลักสูตร I-BIT ซึ่งผลงานการประกวดเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานในรายวิชา User-Centered Design โดยได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากภาควิชา และคณะ- ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ (อาจารย์ที่ปรึกษาของทั้ง 6 ทีมและผู้สอนประจำวิชา) อ.ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา) อาจารย์ทองพูล หีบไธสง (หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) และคณาจารย์ของคณะที่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำ จนประสบผลสำเร็จ

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.