ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา I-BIT มจพ. ที่ได้รับรางวัล Senior Project Show Case Award 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา I-BIT มจพ. ที่ได้รับรางวัล Senior Project Show Case Award 2022

.

สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดให้มีโครงการ Senior Project Show Case 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกในสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย มากกว่า 70 สถาบัน ร่วมกระตุ้นสร้างโครงงานที่มีคุณภาพ และเชิดชูนักศึกษาที่มีความสามารถของแต่ละสถาบันในการเข้าประกวด และได้มีการประกาศผลระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2565

.

ในการนี้ นางสาวณัฐกมล เนตตะสูต นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกรางวัล Senior Project Show Case Award 2022

ซึ่งเป็นผลงานทางด้านการออกแบบโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อ Top 5 Travel in Paris

.

อีกทั้ง ผลงานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็คการเรียนการสอนในรายวิชา User-Centered Design โดยมี ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ ผู้สอนในรายวิชาและยังเป็นที่ปรึกษาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกอีกด้วย

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.