ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2565
คณะ ITD ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ที่ได้รับรางวัล "Digital Talent Award of the Year 2022"

คณะ ITD ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ที่ได้รับรางวัล "Digital Talent Award of the Year 2022"
สาขา Digital Community of the Year
ผลงาน แอปพลิเคชัน Consolidate Farm
สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ภายในโครงการ DIGITAL INFINITY
ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY : ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด
โดยการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)
.
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเชียงกลางและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านบางส่วน (ต้นแบบ) ได้นำเอาแอปพลิเคชันเพื่อสร้างเกษตรฟาร์มใหญ่ บริหารจัดการข้อมูลผลิตผลและการตลาดสำหรับเครือข่ายเกษตรกร ที่พัฒนาโดยภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการสนับสนุนของ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส) เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ (ลำไย) แอปพลิเคชันเพื่อสร้างเกษตรฟาร์มใหญ่ฯ จะช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลผลผลิตลำไยที่ได้ก่อนการออกจำหน่ายจริง เพื่อนำมาทำการประชาสัมพันธ์หาตลาดล่วงหน้า
"โครงการแอปพลิเคชันเพื่อสร้างเกษตรฟาร์มใหญ่บริหารจัดการข้อมูลผลิตผลและการตลาดสำหรับเครือข่ายเกษตรกร" รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ และคุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง และทีมงานวิจัย
ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลผลิตผลและการตลาดสำหรับเครือข่ายเกษตรกร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตคุณภาพสูงและมีคุณภาพ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรประณีต สามารถรวบรวมข้อมูลและวางแผนการผลิตของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้าได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ตลาดล่วงหน้าแบบสั่งจอง (Pre-order) ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลฝั่งผลิต (Supply Side) ทำให้ผู้ซื้อผู้บริโภคและผู้แปรรูปสามารถคาดเดาปริมาณผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดได้ ตอบโจทย์ e-commerce ตามนโยบายรัฐบาล ในการช่วยลดปัญหาผลผลิตตกค้างช่วงออกกระจุกตัว

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.