ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2566
คณะ ITD ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด เนื่องในโอกาสงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2565

คณะ ITD ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด เนื่องในโอกาสงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2565

ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ประเภทสายวิชาการ กลุ่มทั่วไป ได้แก่ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ นายปฏิพัทธ์ พุกดำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.