ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2566
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.