ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรงบประมาณ เงินเหลือจ่ายและเงินจัดสรรค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรพิเศษ (หน่วยงาน)  แผนงาน วิจัย กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ www.grad.kmutnb.ac.th/detail_news.php?topic=410&type=3#

     จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่  รายละเอียด ดังนี้

     1. นักศึกษาประสงค์จะสมัครให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  (บ. 010) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัครโดยดำเนินการ Scan เอกสารประกอบทั้งหมดลงนามครบถ้วนและส่งแบบ Online  ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/index.php

     2. กำหนดการเปิดรับสมัคร  ดังนี้

รอบที่

ยื่นใบสมัคร

ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

1/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

2/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

วันที่ 30 เมษายน 2565

 

3/2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

     กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือจนกว่างบประมาณหมด รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนฯ (เอกสารแนบ) ติดตามข้อมูลที่ www.grad.kmutnb.ac.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th  

14 ม.ค. 2565 15:41:43 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.