ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปี2566

     คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกโดยการดำเนินงานของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

     คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยดังกล่าว สามารถสมัครขอรับทุนได้โดยยื่นแบบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่จัดเตรียมตามแบบฟอร์ม/รูปแบบ และเงื่อนไขที่กำหนด ส่งมายังฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังเอกสารแนบท้าย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสมัครขอรับทุนและเอกสารต่างๆ ได้ที่ https://bit.ly/3MNlKeW หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือ เว็บไซต์ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ stri.kmutnb.ac.th/new/index.php/news4/937-185-180365?showall=1

                                                                          
                                                                                      ดาวน์โหลดเอกสารสมัครขอรับทุน

31 มี.ค. 2565 16:30:59 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.