ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรื่อง ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์) รายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาตามเอกสารแนบ 

ข่าว
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
063-9246336 หรือ 2734
 

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
1 มิ.ย. 2565 14:09:58 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.