ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืมในลักษณะที่ 2 และหลักสูตรในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืมในลักษณะที่ 2 และหลักสูตรในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ประจำปีการศึกษา 2565 
     
            กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (ลักษณะที่ 2) และหลักสูตรในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน อันจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
https://www.studentloan.or.th/th/news/1641280886

ติดต่อ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์

หน่วยกิจการนักศึกษา
063-9246336 หรือ 2734

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
9 มิ.ย. 2565 15:38:18 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.