ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช. ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศไทยและสร้างผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2565  ภาคการศึกษาที่ 2 ดังนี้

เปิดรับข้อเสนอโครงการ    ตั้งแต่บัดนี้...จนถึงวันที่ 2 กันยายน 2565

คัดเลือกข้อเสนอโครงการและประกาศผล  ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

คัดเลือกนักศึกษาและประกาศผลนักศึกษา   ภายใน วันที่ 11 พฤศจิกายน  2565

สามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่  Link: https://drive.google.com/drive/folders/1yCnXvXj_HTj6Yfg4WQpz_bV1AwReGDkp?usp=sharing

ยื่นข้อเสนอโครงการและสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416, 2417  หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
2 ส.ค. 2565 11:22:07 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.