ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 
2566/2567 ให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาในหน่วยงานของท่านทราบ โดยทุนการศึกษามี 2 ประเภท คือ 
รหัสทุน Agency Number 7641 และรหัสทุน Agency Number 7642 ซึ่งการสนับสนุนเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ฝ่ายจีนกำหนด และผู้รับทุนหรือหน่วยงานต้นสังกัด (ในที่นี้คือคณะ/สำนัก) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การยื่น
เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.)  จำเป็นต้องผ่าน
การคัดเลือกจากภายใน มจพ. ก่อน จากนั้นจึงจะกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ CGSIS ของรัฐบาลจีน 
และจัดพิมพ์ใบสมัครยื่นพร้อมหนังสือนำที่ลงนามโดยอธิการบดีเป็นลำดับถัดไป รายละเอียด

ตามหนังสือ ที่ อว. 0202.3/ว 23571

 

     ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานที่สนใจ เสนอชื่อบุคลากรหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุน ระบุรหัสทุน 

Agency Number ให้ชัดเจน พร้อมแนบแบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัครทุนรัฐบาลจีนตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ 

โปรดเสนอชื่อผู้สนใจขอรับทุนมาที่ ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่
09 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครในนาม มจพ. ให้เหลือเพียงรหัสทุน Agency 

Number ละ 1 ทุน  ก่อนจะประสานให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการสมัครจริงในระบบ CGSIS ต่อไป  

เพื่อศูนย์ความร่วมมือนานาชาติสามารถประสานการกรอกใบสมัครผ่านระบบ CGSIS ของทางรัฐบาลจีน  

การออกหนังสือนำที่ลงนามโดยอธิการบดีและจัดส่งไปยัง สป.อว. ได้ทันตามกำหนด หากยื่นเอกสาร

ล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุข้างต้น ส่วนงานผู้เสนอผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในการประสานทั้งหมดและ

จัดส่งไปยัง สป.อว. ด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1026, 1024  
(นายปริตต์ พนิชการ)

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
9 พ.ย. 2565 15:43:27 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธนกร / นักวิเทศสัมพันธ์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.