ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้จัดโครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีให้นักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

แหล่งที่มา (Source/URL): www.tgde.kmutnb.ac.th/coopday

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
21 เม.ย. 2564 16:52:01 น.
โพสต์ข่าวโดย: ภูดิท / นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.