ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

       ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ 
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายต่อเนื่องสามารถยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษาและสมัครด้วยตนเอง ในระหว่าง วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และผู้สมัครขอรับทุนการศึกษารายใหม่สามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์) รายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาตามเอกสารแนบ
       
ติดต่อ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
063-9246336 หรือ 2734

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
28 พ.ย. 2565 12:04:15 น.
โพสต์ข่าวโดย: ทิพานันท์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.