ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้วยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนังงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกลุ่มความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชีย (Coalition on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology of Asia: CREATe Asia) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกครั้งที่ 16 (The 16th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology : i-CREATe 2023) ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในงานดังกล่าวได้กำหนดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge : gSIC 2023) เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวด โดย สวทช. จะคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว ทั้งนี้ สวทช. ได้กำหนดจัดการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ก่อนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ในการนี้ สวทช. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบฯ ไปยัง สวทช. ทางโทรสารหมายเลข 0 2564 6876 หรืออีเมล SIC_Thailand@nstda.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายจักรพงศ์ พิพิธภักดี หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 0558 5991
หรือ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 72039
โทรสาร 0 2564 6876
อีเมล jagkapong.pip@nstda.or.th

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
28 ธ.ค. 2565 11:25:32 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.