ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

ตามมติคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล คราวประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างปีการศึกษา 2565-2569 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยได้พิจารณาและดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างปีการศึกษา 2565-2569 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวน 1 ทุน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
22 มิ.ย. 2566 18:20:22 น.
โพสต์ข่าวโดย: วลัยลักษณ์ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.