ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 20 (NCCIT2024)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านธุรกิจจะมีการแข่งขันสูงมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อนักศึกษาและนักวิจัยที่ต้องการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ให้งานอยู่เสมอ ผลการวิจัย ผลงานนวัตกรรมและการค้นพบใหม่ควรได้รับการถ่ายทอดสู่สังคมนักวิจัยและชุมชนไอทีอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 20 (NCCIT2024) เป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิทยาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการค้นคว้าของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำเสนอความรู้ ผลงานนวัตกรรม และผลงานการวิจัยสู่สังคมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เครือข่ายผู้จัดงานประชุมวิชาการ NCCIT2024 ครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ FernUniversität in Hagen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Chemnitz University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา Edith Cowan University เครือรัฐออสเตรเลีย Hanoi National University of Education สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สคทส.)

โดยงานประชุมวิชาการนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญรับเชิญ (Invited Keynotes Speakers) และการนำเสนอปากเปล่าปกติ (Regular Oral Presentations) บทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอจะได้รับการเผยแพร่ใน NCCIT2024 Proceedings

     โดยงานประชุมวิชาการ NCCIT2024 รับบทความวิจัย ภาษาไทย ผู้ส่งบทความวิจัยจะต้องอธิบายรายละเอียดของงาน และผลการวิจัยที่เป็นผลงานของตนเอง พร้อมบทคัดย่อ ความยาวสูงสุด 6 หน้ากระดาษ A4 บทความวิจัยทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

     การจัดรูปแบบบทความวิจัยตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://nccit.net และส่งบทความได้ที่ https://www.easychair.org/conference/?conf=nccit2024

     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     โทร. 0-2555-2704

     E-mail: pornpimon.f@itd.kmutnb.ac.th

10 ต.ค. 2566 16:21:14 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.