ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM

    ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเข้ากระบวนการ จัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 วช. มีแผนที่จะประกาศรับข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใข้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดเปิด-ปิด รับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2567

    ในการนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุนในแต่ละ มิติการใช้ประโยชน์ วช. จึงได้จัดกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" ขึ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับ บุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2567 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 วช.จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวโดยผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept Note) และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วมสามารถจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาเป็นข้อเสนอ ที่สมบูรณ์ในช่วงการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละมิติการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและจัดส่ง Conceot Note ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 การลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่าน และ วช. ขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
4 มิ.ย. 2567 11:36:12 น.
โพสต์ข่าวโดย: กชพรรณ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.