ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

เรื่อง การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน อธิการบดี

    ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตกแต่งสถานที่ การประดับไฟและธง รวมทั้งการใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เหมาะสม ถูกต้อง และสมพระเกียรติ จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง แต่งกายด้วยเสื้อ สีเหลืองมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์
๒. ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรด
๑. ทราบ
๒. แจ้งทุกหน่วยงานทราบและปฏิบัติ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
5 มิ.ย. 2567 16:02:23 น.
โพสต์ข่าวโดย: กชพรรณ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.