ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
ดาวน์โหลด
e-Services
หน้าหลัก
ข่าว
บุคลากร
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
ข่าวสารและกิจกรรม
31
ม.ค.
2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงที่ 1)
30
ส.ค.
2565
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
28
ธ.ค.
2565
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
28 ธ.ค. 2565 11:25:32 น.
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023
28 ธ.ค. 2565 11:02:32 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022
21 พ.ย. 2565 17:09:03 น.
เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำแห่งความดี สู่รั้วมหาวิทยาลัย
21 พ.ย. 2565 16:21:45 น.
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565)
23 ส.ค. 2565 17:37:04 น.
Invitation to visit BYOND MOBILE 2022-28-29 September 2022, Bangkok
23 ส.ค. 2565 16:44:11 น.
18
เม.ย.
2565
แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
ก.พ.
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มดูดน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2566 09:21:16 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2566 09:18:21 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2566 14:32:33 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4-7
10 ม.ค. 2566 14:42:05 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดซุ้มแสดงความยินดี ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 ม.ค. 2566 14:40:25 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสะพานกล้อง Fujifilm จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค. 2565 17:35:58 น.
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022
เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำแห่งความดี สู่รั้วมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565)
Invitation to visit BYOND MOBILE 2022-28-29 September 2022, Bangkok
แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
การกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา สาขาวิชา (มคอ.1)
คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN QA V.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มดูดน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4-7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดซุ้มแสดงความยินดี ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสะพานกล้อง Fujifilm จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หลักสูตรและภาควิชา
ปริญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
จำนวน 129 หน่วยกิต
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ปริญญาโท

หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 2 ปี
จำนวน 36 หน่วยกิต
มี 4 สาขาวิชา

ปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 3 ปี
จำนวน 48 หน่วยกิต
มี 4 สาขาวิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัล
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2023.