ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
ดาวน์โหลด
e-Services
หน้าหลัก
ข่าว
บุคลากร
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
ข่าวสารและกิจกรรม
2
มิ.ย.
2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565
1 มิ.ย. 2566 15:54:00 น.
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ ต.148 จ.บริหารงานทั่วไป
30 พ.ค. 2566 11:01:35 น.
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
29 พ.ค. 2566 15:32:46 น.
ตารางให้บริการตรวจรักษาตามอาการโดยแพทย์
29 พ.ค. 2566 14:51:00 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ปริญญาโท แผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 (S-MDNS)
24 พ.ค. 2566 13:18:56 น.
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
23 พ.ค. 2566 09:12:44 น.
30
ส.ค.
2565
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
มิ.ย.
2566
เชิญชวนนักวิจัย มจพ. ที่สนใจยื่นของบประมาณทุน ววน. ปี 2568
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น ประจำปี 2566
2 มิ.ย. 2566 09:40:25 น.
การจองคิวนัดส่งเอกสาร กยศ. KMUTNB
1 มิ.ย. 2566 15:14:41 น.
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566
24 พ.ค. 2566 08:43:50 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566
3 มี.ค. 2566 16:01:18 น.
เปิดรับสมัคร ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567
2 มี.ค. 2566 18:10:16 น.
ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ประจำปีการศึกษา 2566
28 ก.พ. 2566 13:27:12 น.
16
มี.ค.
2566
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
28 ธ.ค. 2565 11:42:46 น.
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
28 ธ.ค. 2565 11:25:32 น.
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023
28 ธ.ค. 2565 11:02:32 น.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022
21 พ.ย. 2565 17:09:03 น.
เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำแห่งความดี สู่รั้วมหาวิทยาลัย
21 พ.ย. 2565 16:21:45 น.
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565)
23 ส.ค. 2565 17:37:04 น.
18
เม.ย.
2565
แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
20
มี.ค.
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายสัญญาณเสียง RCA to RCA 5 เมตร จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Li-Ion 3.7V ยี่ห้อ Liitokala รุ่น Lii-600 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2566 17:33:01 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2566 17:26:42 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านชาร์จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2566 17:23:59 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 6 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2566 17:56:08 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง สวิตช์แยกยาว 5 เมตร ยี่ห้อ Toshino รุ่น ET-9165M จำนวน 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ. 2566 17:53:55 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มดูดน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.พ. 2566 09:23:17 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ ต.148 จ.บริหารงานทั่วไป
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
ตารางให้บริการตรวจรักษาตามอาการโดยแพทย์
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ปริญญาโท แผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 (S-MDNS)
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เชิญชวนนักวิจัย มจพ. ที่สนใจยื่นของบประมาณทุน ววน. ปี 2568
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น ประจำปี 2566
การจองคิวนัดส่งเอกสาร กยศ. KMUTNB
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดรับสมัคร ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2566
วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม GISTDA Innovation Day 2022
เชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำแห่งความดี สู่รั้วมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565)
แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
การกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา สาขาวิชา (มคอ.1)
คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN QA V.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายสัญญาณเสียง RCA to RCA 5 เมตร จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Li-Ion 3.7V ยี่ห้อ Liitokala รุ่น Lii-600 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านชาร์จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 6 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง สวิตช์แยกยาว 5 เมตร ยี่ห้อ Toshino รุ่น ET-9165M จำนวน 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มดูดน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หลักสูตรและภาควิชา
ปริญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี
จำนวน 129 หน่วยกิต
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ปริญญาโท

หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 2 ปี
จำนวน 36 หน่วยกิต
มี 4 สาขาวิชา

ปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ 3 ปี
จำนวน 48 หน่วยกิต
มี 4 สาขาวิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัล
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2023.