ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

การเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย โดยจะจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ ทุนพัฒนานวัตกรรม และทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

     นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าวต้องศึกษาประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด จากนั้น กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบยริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System: DRMS) DRMS: http://kmutnb.drms.in.th/ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://stri.kmutnb.ac.th/ หรือ http://bit.ly/3LX44gB โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
16 มี.ค. 2565 16:32:48 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.